ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI,
CEL ÎNTÂI CHEMAT


Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălăsluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Condacele și Icoasele

Condacul 1

     P e ucenicul cel întâi chemat și următorul Patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, să-l lăudăm credincioșii, ca pe cel ce pe păgâni din înșelăciune i-a întors la botez. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Icosul 1

     Sufletul meu cel tulburat de gânduri și de cuvinte rele, curățește-l cu dumnezeiescul tău dar, care s-a sălășluit întru tine, propovăduitorul lui Hristos Andreie, ca, fiind curat, să izvorască cântare vrednică așa:

     Bucură-te, cel ce din pescar ai devenit apostol;
     Bucură-te, că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezatorul ca dascal;
     Bucură-te, că din ceata ucenicilor tu de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc;
     Bucură-te, că te-ai făcut cu multă credință ucenic al lui Hristos;
     Bucură-te, că și pe fratele tau Petru l-ai adus la Hristos;
     Bucură-te, că împreună cu toți apostolii ai urmat Domnului;
     Bucură-te, că ești dintre cei dîntâi apostoli ai lui Hristos;
     Bucură-te, că ai păstrat dragoste încuviințată către Domnul;
     Bucură-te, că pentru dragostea Lui, prin multe țări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de viață;
     Bucură-te, ca propovăduind la păgâni credința cea în Iisus Hrastos, multe scarbe ai răbdat;
     Bucură-te, că ai fost bătut cu lemne și cu pietre;
     Bucură-te, că salbaticii aceia te muscau și cu dinții;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Condacul 2

     Cu cuvântul Evangheliei, Andreie prealăudate, din adâncul înșelăciunii ai vânat popoarele precum te-ai făgăduit Domnului Iisus Hristos, Cel ce te-a învățat a vâna pe oameni la credința Lui. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

     Cel ce ești cetățean de taină, însuți văzătorule, și ritor al cunoștinței lui Hristos cel de negrăit, care ai luat de sus Duhul cel Sfânt, grăiești în limbi și împarți darurile. Pentru aceasta lăudăm darul luat și ție-ți cântăm acestea:

     Bucură-te, primitorule al Duhului Sfânt în limbi de foc;
     Bucură-te, că prin multe țări ai mers din loc în loc;
     Bucură-te, că fiind sfâșiat de păgâni, Domnul Iisus te-a făcut sănătos;
     Bucură-te, că pe mulți dintre cei mai buni creștini i-ai hirotonit episcopi și preoți;
     Bucură-te, că prin orașe și sate umblând și propovăduind, pe mulți i-ai făcut creștini;
     Bucură-te, că dupa mulți ani de propovăduire, la sfârșit ai ajuns la mucenicie;
     Bucură-te, că păgânii necredincioși chinuindu-te pe cruce te-au pironit cu capul în jos;
     Bucură-te, că dumnezeiescul tău suflet la cer s-a dus;
     Bucură-te, că Domnul Hristos a pus scumpă cunună pe capul tău;
     Bucură-te, că toate cetele cerești pentru încununare cântări preafrumoase au cântat;
     Bucură-te, că îngerii și sfinții cu bucurie în palatul tău osebit te-au așezat;
     Bucură-te, al Preasfintei Treimi smerit închinător;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Condacul 3

     Alergat-ai cu sete la chemarea Mântuitorului Apostole Andrei și de bunăvoie te-ai dat spre ascultarea învățăturii Lui ca un cerb la izvoarele apelor și tuturor le-ai propovăduit pe Dumnezeu adevărat; pentru aceasta cântăm: Aliluia!

Icosul 3

     Mărgăritarul cel de mult preț, cel ascuns în taina inimii tale, în lume l-ai pus înainte, Apostole Andrei; pe acela cu credința păgânii primindu-l, comoară l-au făcut. Pentru aceasta aducem ție acestea:

     Bucură-te, al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu lăudător;
     Bucură-te, cel împreună cu îngerii și cu toți sfinții cântător;
     Bucură-te, al nostru păzitor;
     Bucură-te, al nostru mijlocitor înaintea preacinstitei Maicii lui Dumnezeu;
     Bucură-te, al nostru rugător către Domnul Dumnezeu;
     Bucură-te, al tainelor lui Hristos slujitor;
     Bucură-te, temelia prea întemeiată a mărturisirii lui Hristos;
     Bucură-te, că tu ai propovăduit credința cea dată de Domnul Iisus Hristos;
     Bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe;
     Bucură-te, învățatorul dreptei credințe;
     Bucură-te, prin care Domnul Hristos Se sălășluiește;
     Bucură-te, prin care satana se nimicește;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Condacul 4

     Ca o vestire Evanghelia în mâini luând, mult-lăudate Andreie, tot pământul ai îmbogățit de dumnezeiasca propovăduire. Pentru aceasta cinstim pomenirea ta, împreună cu chinurile tale, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

     Capistele prefăcându-le în biserici lui Dumnezeu, preacinstite Apostole Andreie, ai sfințit în ele pe fiii botezului pe care darul i-a înnoit prin apa sa prin Duh. Pentru aceasta cântăm ție laudele acestea:

     Bucură-te, al cântărilor îngerești ascultator;
     Bucură-te, că ai răstignit cele lumești și întru tine viețuiește Iisus Hristos;
     Bucură-te, prin care întunericul s-a risipit;
     Bucură-te, prin care lumea s-a luminat;
     Bucură-te, îndumnezeitule cu Dumnezeu unitule;
     Bucură-te, cerule mai înalt decât cerul;
     Bucură-te, că te-ai arătat părtaș al firii dumnezeiești;
     Bucură-te, că pe fiii oamenilor i-ai adus lui Dumnezeu;
     Bucură-te, al bisericii de trebuință folositor;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Condacul 5

     Cunoscut-ai așezămintele firii, mărite Andreie, vrednicule de minune, și părtaș pe fratele tău Petru l-ai primit grăind: aflat-am pe Cel dorit! și i-ai arătat cunoștința Duhului. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

     Cu mreaja cuvântului, dintru adâncul înșeăciunii, ai vânat pești cuvântători, fericite Apostol Andrei, și la masa lui Hristos, mâncare curată i-ai adus luminați; pentru aceasta îți cântăm:

     Bucură-te, Andreie, îndulcire a minților;
     Bucură-te, dumnezeiască desfătare a oamenilor;
     Bucură-te, prin care credința s-a lățit;
     Bucură-te, prin care rătăcirea s-a zadarnicit;
     Bucură-te, că pentru Hristos pe toate cele lumești gunoaie le-ai socotit;
     Bucură-te, că tuturor toate te-ai făcut, că pe mulți să-i mântuiești;
     Bucură-te, al înțelepciunii lui Dumnezeu vas mult-încăpător;
     Bucură-te, al lui Hristos dulce cugetător;
     Bucură-te, pentru cei orbi dumnezeiască alifie;
     Bucură-te, pentru cei bolnavi minunată doctorie;
     Bucură-te, adâncimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu;
     Bucură-te, noianul înțelegerilor celor înțelepte de Dumnezeu;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Condacul 6

     Dumnezeiască punte, Atotfăcătorul și de lumină strălucitorul Duh, întru tine, mărite apostole Andrei, sălășluindu-se cu dumnezeiască cuviință în chipul limbii de foc, te-a arătat propovăduitor al celor de negrăit. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

     Lepădând mrejele cele pescărești și luând crucea, ai urmat lui Hristos, Celui ce te-a chemat, și mreaja Duhului aruncând, în loc de pește, pe oameni ai vânat. Slavă Duhului ce ți s-a dat ție! Pentru aceasta aducem laudele acestea:

     Bucură-te, al dumnezeiestii întrupări înalt tâlcuitor;
     Bucură-te, carte de Dumnezeu închipuită, foarte folositoare minții;
     Bucură-te, comoară dumnezeiască a cereștilor comori;
     Bucură-te, cel ce ești învățatură de trebuință celor învățători;
     Bucură-te, cel ce la împărțirea muncii de propovăduitori ai ales neamurile;
     Bucură-te, că între cei neputincioși minuni alese ai făcut;
     Bucură-te, al umbrei legii surpător;
     Bucură-te, al adevărului stâlp întăritor;
     Bucură-te, cel ce în cuvinte preaînțelepte te-ai îmbogățit;
     Bucură-te, cel ce pe credincioși cu răbdare i-ai mântuit;
     Bucură-te, casă preacinstită a Sfintei Treimi;
     Bucură-te, Biserică a fiilor duhovnicești;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Condacul 7

     Dobândit-ai pe Cel pe care L-ai dorit, fericite apostole Andrei. Iar acum în locașurile cele nestricăcioase cu Dânsul locuind, seceri snopii ostenelilor tale după vrednicie; pentru aceasta cu cântări slăvim pe Dumnezeu, zicând: Aliluia!

Icosul 7

     Iubit-ai pe Stăpânul și după Dânsul ai mers pe urmele Lui, în viață bine povățuit și patimilor Lui fără înșelăciune, preacinstite Andreie, până la moarte urmând; pentru aceasta îți cântăm acestea:

     Bucură-te, al cuvântarii de Dumnezeu neapropiată înălțime;
     Bucură-te, iconomia lui Dumnezeu necunoscută în adancime;
     Bucură-te, a Mângâietorului gură cinstită;
     Bucură-te, gură de foc îngradită;
     Bucură-te, doborârea înțelepciunii celor înțelepti;
     Bucură-te, lepădarea priceperii celor pricepuți;
     Bucură-te, împărăția ceruriior cea de veselie primitorului;
     Bucură-te, al tainelor lui Hristos vestitorule;
     Bucură-te, privighetoarea cerului cea dulce grăitoare;
     Bucură-te, limba de foc suflătoare care grăiețti cele dumnezeiești;
     Bucură-te, îndulcire a urechilor noastre;
     Bucură-te, cel prin care Hristos mântuiește sufletele noastre;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Condacul 8

     Cu darul cel dat ție de la Dumnezeu, întru-tot-lăudate Andrei, duhurile demonice cu cuvântul se izgonesc, bolile fug, mulțimea patimilor sufletești se îndepartează de la cei bolnavi; pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

     Cel ce din Betsaida ai iesit, pe noi ne chemi a prânzi prăznuirea ta, punându-ne-o noua înainte astăzi; cu vitejiile luptelor tale și cu sarea lui Hristos mintea noastra sărând-o, mâncărurile tale dulci s-au făcut nouă, adică : învățaturile de sfaturi cerești; pentru aceasta cântăm ție unele ca acestea:

     Bucură-te, lumina celor întunecați cu pâgânătatea;
     Bucură-te, calea cea adevărată a celor rătăciți;
     Bucură-te, al luminilor lui Hristos văzător și propovăduitor;
     Bucură-te, al patimilor lui Hristos preaales mărturisitor;
     Bucură-te, al minunilor Domnului bun lucrător;
     Bucură-te, iconomia frumuseții celei întâi închipuite;
     Bucură-te, stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu;
     Bucură-te, al luminii celei gândite luminoasă descoperire;
     Bucură-te, dreaptă arătare a chinurilor ce așteaptă pe cei păcătoși;
     Bucură-te, gură care vestești pe Hristos Dumnezeu;
     Bucură-te, privitorule al priveliştilor lui Dumnezeu;
     Bucură-te, cel ce auzi cele de oameni neauzite;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Condacul 9

     Poruncindu-ți-se a te sui la Muntele Sionului cel înţelegător, Apostole Andrei, şi paharul mântuirii luând, bucurându-te l-ai băut, trecând prin moarte la viaţa cea dumnezeiască, unde este Hristos Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 9

     Focul Preasfântului Duh ce s-a coborât de sus peste tine, întru tot lăudate Apostole Andrei al lui Hristos, ţi-a poruncit ţie cu limbă nouă, cu care niciodată nu ai grăit, să vesteşti până la marginile lumii măririle Lui. Pentru aceasta aducem ţie laudele acestea:

     Bucură-te, că tu ai binevestit Pătimirile şi Învierea lui Hristos;
     Bucură-te, că tu singur lămureşti pogorârea în iad a demonilor;
     Bucură-te, cel ce eşti plin de roadele Preasfântului Duh;
     Bucură-te, de Darurile Lui îndestulătorule;
     Bucură-te, prin care Sfânta Treime s-a propovăduit;
     Bucură-te, prin care Unimea Treimii s-a slăvit;
     Bucură-te, sănătate preaminunată împărțită credincioșilor;
     Bucură-te, cel ce ești rană de mult plâns demonilor;
     Bucură-te, lumină mai strălucitoare decât soarele;
     Bucură-te, povățuitorul și lumina orbilor;
     Bucură-te, luminătorul tuturor;
     Bucură-te, al vrăjmaşilor puternic biruitor;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Condacul 10

     Cine te-a învăţat a grăi aşa, Sfinte Apostole Andrei? Cine ţi-a luminat mintea ca să vezi limpede raza slavei celei neapropiate, care a strălucit lumina Adevărului în inimile noastre, fără numai Iisus Hristos Dumnezeu? Pentru aceasta cântăm Lui: Aliluia!

Icosul 10

     Se înspăimântează tot cugetul de propovăduirea ta, pe care ai trâmbiţat-o în tot pământul, tăinuitorule al lui Hristos şi văzătorule al celor de sus, cel ce eşti cinstit de Domnul între cei doisprezece apostoli; pentru aceasta cântăm ţie:

     Bucură-te, rugătorule pentru noi către Domnul;
     Bucură-te, că prin sfintele tale rugăciuni Domnul ne trimite milele Sale bogate;
     Bucură-te, că prin ajutorul tau, tiranul satana se izgonește de la noi;
     Bucură-te, că gândurile cele rele şi bolile le îndepărtezi de la noi;
     Bucură-te, mărgăritarul cel luminos al lui Hristos;
     Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiţi;
     Bucură-te, sănătatea trupească a oamenilor îmbolnăviţi;
     Bucură-te, cârmaci preaminunat al celor ce înoată pe ape;
     Bucură-te, împreună călător cu cei ce călătoresc pe uscat;
     Bucură-te, ajutorul celor ce te cheamă când zboară în aer;
     Bucură-te, hrănitorul nostru al celor flămânzi de fapte bune;
     Bucură-te, cel ce ajuţi rugăciunilor noastre spre mântuire;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Condacul 11

     Cu suflarea cea de sus a Duhului, Dumnezeu mai înainte aprinzându-te cu râvnă de credinţă, orator de Dumnezeu grăitor te-a arătat pe tine, mărite Apostole Andrei, cel ce cânţi Mântuitorului nostru: Aliluia!

Icosul 11

     Cel de lumină purtător şi de veselie făcător, fericite Andrei, apostole al lui Hristos, dumnezeiască pomenirea ta rază de tămăduire străluceşte nouă, celor ce cântăm ţie unele ca acestea:

     Bucură-te, stea mai luminoasă decât soarele;
     Bucură-te, sfeşnic care străluceşti cu raza de aur;
     Bucură-te, dătător de daruri al creştinilor drept-credincioşi;
     Bucură-te, al călugărilor celor mâhniţi ajutător în necazuri;
     Bucură-te, cel ce eşti izgonitor înfricoşător al demonilor;
     Bucură-te, frumuseţea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos;
     Bucură-te, cămară preacinstită cu bun miros a lui Hristos;
     Bucură-te, podoaba cea preacinstită a apostolilor;
     Bucură-te, luminătorul cel preamărit al mucenicilor;
     Bucură-te, veselia cea de bucurie făcătoare a cuvioşilor;
     Bucură-te, lauda cea fericită a tuturor sfinţilor;
     Bucură-te, rugătorule, mijlocitorule şi folositorule al tuturor ortodocşilor;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Condacul 12

     Ca un ucenic preaales al Celui ce S-a pironit de bunăvoie pe Cruce, Stăpânului tău până la moarte urmând, bucuros te-ai suit la înălţimea crucii, mergere făcându-ţi la ceruri, de trei ori fericite Apostole Andrei. Pentru aceasta cântăm cântarea cea îngerească lui Dumnezeu, zicând: Aliluia!

Icosul 12

     Mulțumim ţie, mărite Apostole Andrei, noi, neamurile cele de tine luminate şi de pe pământ la ceruri de tine ridicate, că de la slujirea vrăjmaşului depărtându-ne, ne-am făcut împreună locuitori cu sfinţii îngeri şi părtaşi ai slavei Domnului. Pentru aceasta aducem ţie după vrednicie acestea:

     Bucură-te, Apostole Andrei, nume preascump şi dulce nouă, drept-credincioşilor;
     Bucură-te, izgonitorul tuturor eresurilor;
     Bucură-te, păzitorule cu dinadinsul al fecioriei;
     Bucură-te, floarea cea preafrumoasă şi binemirositoare a raiului;
     Bucură-te, că rugăciunile tale sunt ca o scară, care ne urcă pe noi la ceruri;
     Bucură-te, arma cea nebiruită a binecredinciosului popor;
     Bucură-te, cel ce biruieşti în război tabăra potrivnicilor;
     Bucură-te, cel ce ne dai nouă ploi potrivite;
     Bucură-te, cel ce ne izbăveşti pe noi din tot felul de nevoi;
     Bucură-te, cel ce aperi sfânt lăcaşul acesta de foc;
     Bucură-te, cel ce ne izbăveşti pe noi de vicleşugul vrăjmaşului;
     Bucură-te, cel ce la sfârşitul vieţii noastre ne ajuţi ca prin pocăinţă să ne mântuim;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Condacul 13

     O, preaminunate Sfinte şi mărite Apostole Andrei, cu plângere alergăm la sprijinul tău, ca să ne izbăveşti pe noi cu rugăciunile tale de chinul cel de veci, prealăudate, şi să ne învredniceşti de bucuria raiului; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

(acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarăși Icosul întâi

     Sufletul meu cel tulburat de gânduri şi de cuvinte rele curăţeşte-l cu dumnezeiescul tău dar, care s-a sălăşluit întru tine, propovăduitorul lui Hristos Andrei, ca, fiind curat, cântare vrednică să izvorască aşa:

     Bucură-te, cel ce din pescar ai devenit apostol;
     Bucură-te, că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl;
     Bucură-te, că din ceata ucenicilor de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc;
     Bucură-te, că te-ai făcut cu multă credinţă ucenic al lui Hristos;
     Bucură-te, că și pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos;
     Bucură-te, că împreună cu toți apostolii ai urmat Domnului;
     Bucură-te, că ești dintre cei dîntâi apostoli ai lui Hristos;
     Bucură-te, că ai păstrat dragoste încuviințată către Domnul;
     Bucură-te, că pentru dragostea Lui, prin multe țări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de viață;
     Bucură-te, că propovăduind la păgâni credința cea în Iisus Hrastos, multe scârbe ai răbdat;
     Bucură-te, că ai fost bătut cu lemne și cu pietre;
     Bucură-te, că sălbaticii aceia te mușcau și cu dinții;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

si Condacul întâi

     Pe ucenicul cel întâi chemat și următorul Patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, să-l lăudăm credincioșii, că pe cel ce pe păgâni din înșelăciune i-a întors la botez. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Apoi se zice aceasta

Rugăciune către Sfântul Apostol Andrei

     Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim. Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin.

Şi se face otpustul.