ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI,
CEL ÎNTÂI CHEMAT

Acatist Sfântul Andrei

Rugăciunile începătoare

Condacele și Icoasele

Rugăciune către Sfântul Apostol Andrei

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălăsluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatist Sfântul Andrei

     Pe ucenicul cel întâi chemat și următorul Patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, să-l lăudăm credincioșii, ca pe cel ce pe păgâni din înșelăciune i-a întors la botez. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Sufletul meu cel tulburat de gânduri și de cuvinte rele, curățește-l cu dumnezeiescul tău dar, care s-a sălășluit întru tine, propovăduitorul lui Hristos Andreie, ca, fiind curat, să izvorască cântare vrednică așa:

     Bucură-te, cel ce din pescar ai devenit apostol;
     Bucură-te, că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl;
     Bucură-te, că din ceata ucenicilor tu de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc;
     Bucură-te, că te-ai făcut cu multă credință ucenic al lui Hristos;
     Bucură-te, că și pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos;
     Bucură-te, că împreună cu toți apostolii ai urmat Domnului;
     Bucură-te, că ești dintre cei dintâi apostoli ai lui Hristos;
     Bucură-te, că ai păstrat dragoste încuviințată către Domnul;
     Bucură-te, că pentru dragostea Lui, prin multe țări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de viață;
     Bucură-te, ca propovăduind la păgâni credința cea în Iisus Hristos, multe scârbe ai răbdat;
     Bucură-te, că ai fost bătut cu lemne și cu pietre;
     Bucură-te, că sălbaticii aceia te mușcau și cu dinții;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Cu cuvântul Evangheliei, Andreie prealăudate, din adâncul înșelăciunii ai vânat popoarele precum te-ai făgăduit Domnului Iisus Hristos, Cel ce te-a învățat a vâna pe oameni la credința Lui. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

     Cel ce ești cetățean de taină, însuți văzătorule, și ritor al cunoștinței lui Hristos cel de negrăit, care ai luat de sus Duhul cel Sfânt, grăiești în limbi și împarți darurile. Pentru aceasta lăudăm darul luat și ție-ți cântăm acestea:

     Bucură-te, primitorule al Duhului Sfânt în limbi de foc;
     Bucură-te, că prin multe țări ai mers din loc în loc;
     Bucură-te, că fiind sfâșiat de păgâni, Domnul Iisus te-a făcut sănătos;
     Bucură-te, că pe mulți dintre cei mai buni creștini i-ai hirotonit episcopi și preoți;
     Bucură-te, că prin orașe și sate umblând și propovăduind, pe mulți i-ai făcut creștini;
     Bucură-te, că după mulți ani de propovăduire, la sfârșit ai ajuns la mucenicie;
     Bucură-te, că păgânii necredincioși chinuindu-te pe cruce te-au pironit cu capul în jos;
     Bucură-te, că dumnezeiescul tău suflet la cer s-a dus;
     Bucură-te, că Domnul Hristos a pus scumpă cunună pe capul tău;
     Bucură-te, că toate cetele cerești pentru încununare cântări preafrumoase au cântat;
     Bucură-te, că îngerii și sfinții cu bucurie în palatul tău osebit te-au așezat;
     Bucură-te, al Preasfintei Treimi smerit închinător;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Alergat-ai cu sete la chemarea Mântuitorului Apostole Andrei și de bunăvoie te-ai dat spre ascultarea învățăturii Lui ca un cerb la izvoarele apelor și tuturor le-ai propovăduit pe Dumnezeu adevărat; pentru aceasta cântăm: Aliluia!

     Mărgăritarul cel de mult preț, cel ascuns în taina inimii tale, în lume l-ai pus înainte, Apostole Andrei; pe acela cu credința păgânii primindu-l, comoară l-au făcut. Pentru aceasta aducem ție acestea:

     Bucură-te, al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu lăudător;
     Bucură-te, cel împreună cu îngerii și cu toți sfinții cântător;
     Bucură-te, al nostru păzitor;
     Bucură-te, al nostru mijlocitor înaintea preacinstitei Maicii lui Dumnezeu;
     Bucură-te, al nostru rugător către Domnul Dumnezeu;
     Bucură-te, al tainelor lui Hristos slujitor;
     Bucură-te, temelia prea întemeiată a mărturisirii lui Hristos;
     Bucură-te, că tu ai propovăduit credința cea dată de Domnul Iisus Hristos;
     Bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe;
     Bucură-te, învățătorul dreptei credințe;
     Bucură-te, prin care Domnul Hristos Se sălășluiește;
     Bucură-te, prin care satana se nimicește;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Ca o vestire Evanghelia în mâini luând, mult-lăudate Andreie, tot pământul ai îmbogățit de dumnezeiasca propovăduire. Pentru aceasta cinstim pomenirea ta, împreună cu chinurile tale, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

     Capistele prefăcându-le în biserici lui Dumnezeu, preacinstite Apostole Andreie, ai sfințit în ele pe fiii botezului pe care darul i-a înnoit prin apa sa prin Duh. Pentru aceasta cântăm ție laudele acestea:

     Bucură-te, al cântărilor îngerești ascultător;
     Bucură-te, că ai răstignit cele lumești și întru tine viețuiește Iisus Hristos;
     Bucură-te, prin care întunericul s-a risipit;
     Bucură-te, prin care lumea s-a luminat;
     Bucură-te, îndumnezeitule cu Dumnezeu unitule;
     Bucură-te, cerule mai înalt decât cerul;
     Bucură-te, că te-ai arătat părtaș al firii dumnezeiești;
     Bucură-te, că pe fiii oamenilor i-ai adus lui Dumnezeu;
     Bucură-te, al bisericii de trebuință folositor;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Cunoscut-ai așezămintele firii, mărite Andreie, vrednicule de minune, și părtaș pe fratele tău Petru l-ai primit grăind: aflat-am pe Cel dorit! și i-ai arătat cunoștința Duhului. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

     Cu mreaja cuvântului, dintru adâncul înșelăciunii, ai vânat pești cuvântători, fericite Apostol Andrei, și la masa lui Hristos, mâncare curată i-ai adus luminați; pentru aceasta îți cântăm:

     Bucură-te, Andreie, îndulcire a minților;
     Bucură-te, dumnezeiască desfătare a oamenilor;
     Bucură-te, prin care credința s-a lățit;
     Bucură-te, prin care rătăcirea s-a zădărnicit;
     Bucură-te, că pentru Hristos pe toate cele lumești gunoaie le-ai socotit;
     Bucură-te, că tuturor toate te-ai făcut, că pe mulți să-i mântuiești;
     Bucură-te, al înțelepciunii lui Dumnezeu vas mult-încăpător;
     Bucură-te, al lui Hristos dulce cugetător;
     Bucură-te, pentru cei orbi dumnezeiască alifie;
     Bucură-te, pentru cei bolnavi minunată doctorie;
     Bucură-te, adâncimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu;
     Bucură-te, noianul înțelegerilor celor înțelepte de Dumnezeu;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Dumnezeiască punte, Atotfăcătorul și de lumină strălucitorul Duh, întru tine, mărite apostole Andrei, sălășluindu-se cu dumnezeiască cuviință în chipul limbii de foc, te-a arătat propovăduitor al celor de negrăit. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

     Lepădând mrejele cele pescărești și luând crucea, ai urmat lui Hristos, Celui ce te-a chemat, și mreaja Duhului aruncând, în loc de pește, pe oameni ai vânat. Slavă Duhului ce ți s-a dat ție! Pentru aceasta aducem laudele acestea:

     Bucură-te, al dumnezeieștii întrupări înalt tâlcuitor;
     Bucură-te, carte de Dumnezeu închipuită, foarte folositoare minții;
     Bucură-te, comoară dumnezeiască a cereștilor comori;
     Bucură-te, cel ce ești învățătură de trebuință celor învățători;
     Bucură-te, cel ce la împărțirea muncii de propovăduitori ai ales neamurile;
     Bucură-te, că între cei neputincioși minuni alese ai făcut;
     Bucură-te, al umbrei legii surpător;
     Bucură-te, al adevărului stâlp întăritor;
     Bucură-te, cel ce în cuvinte preaînțelepte te-ai îmbogățit;
     Bucură-te, cel ce pe credincioși cu răbdare i-ai mântuit;
     Bucură-te, casă preacinstită a Sfintei Treimi;
     Bucură-te, Biserică a fiilor duhovnicești;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Dobândit-ai pe Cel pe care L-ai dorit, fericite apostole Andrei. Iar acum în locașurile cele nestricăcioase cu Dânsul locuind, seceri snopii ostenelilor tale după vrednicie; pentru aceasta cu cântări slăvim pe Dumnezeu, zicând: Aliluia!

     Iubit-ai pe Stăpânul și după Dânsul ai mers pe urmele Lui, în viață bine povățuit și patimilor Lui fără înșelăciune, preacinstite Andreie, până la moarte urmând; pentru aceasta îți cântăm acestea:

     Bucură-te, al cuvântării de Dumnezeu neapropiată înălțime;
     Bucură-te, iconomia lui Dumnezeu necunoscută în adâncime;
     Bucură-te, a Mângâietorului gură cinstită;
     Bucură-te, gură de foc îngrădită;
     Bucură-te, doborârea înțelepciunii celor înțelepți;
     Bucură-te, lepădarea priceperii celor pricepuți;
     Bucură-te, împărăția cerurilor cea de veselie primitorului;
     Bucură-te, al tainelor lui Hristos vestitorule;
     Bucură-te, privighetoarea cerului cea dulce grăitoare;
     Bucură-te, limba de foc suflătoare care grăiești cele dumnezeiești;
     Bucură-te, îndulcire a urechilor noastre;
     Bucură-te, cel prin care Hristos mântuiește sufletele noastre;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Cu darul cel dat ție de la Dumnezeu, întru-tot-lăudate Andrei, duhurile demonice cu cuvântul se izgonesc, bolile fug, mulțimea patimilor sufletești se îndepărtează de la cei bolnavi; pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

     Cel ce din Betsaida ai ieșit, pe noi ne chemi a prânzi prăznuirea ta, punându-ne-o noua înainte astăzi; cu vitejiile luptelor tale și cu sarea lui Hristos mintea noastră sărând-o, mâncărurile tale dulci s-au făcut nouă, adică : învățăturile de sfaturi cerești; pentru aceasta cântăm ție unele ca acestea:

     Bucură-te, lumina celor întunecați cu păgânătatea;
     Bucură-te, calea cea adevărată a celor rătăciți;
     Bucură-te, al luminilor lui Hristos văzător și propovăduitor;
     Bucură-te, al patimilor lui Hristos preaales mărturisitor;
     Bucură-te, al minunilor Domnului bun lucrător;
     Bucură-te, iconomia frumuseții celei întâi închipuite;
     Bucură-te, stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu;
     Bucură-te, al luminii celei gândite luminoasă descoperire;
     Bucură-te, dreaptă arătare a chinurilor ce așteaptă pe cei păcătoși;
     Bucură-te, gură care vestești pe Hristos Dumnezeu;
     Bucură-te, privitorule al priveliştilor lui Dumnezeu;
     Bucură-te, cel ce auzi cele de oameni neauzite;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Poruncindu-ți-se a te sui la Muntele Sionului cel înțelegător, Apostole Andrei, și paharul mântuirii luând, bucurându-te l-ai băut, trecând prin moarte la viața cea dumnezeiască, unde este Hristos Dumnezeu, cântând: Aliluia!

     Focul Preasfântului Duh ce s-a coborât de sus peste tine, întru tot lăudate Apostole Andrei al lui Hristos, ți-a poruncit ție cu limbă nouă, cu care niciodată nu ai grăit, să vestești până la marginile lumii măririle Lui. Pentru aceasta aducem ție laudele acestea:

     Bucură-te, că tu ai binevestit Pătimirile și Învierea lui Hristos;
     Bucură-te, că tu singur lămurești pogorârea în iad a demonilor;
     Bucură-te, cel ce ești plin de roadele Preasfântului Duh;
     Bucură-te, de Darurile Lui îndestulătorule;
     Bucură-te, prin care Sfânta Treime s-a propovăduit;
     Bucură-te, prin care Unimea Treimii s-a slăvit;
     Bucură-te, sănătate preaminunată împărțită credincioșilor;
     Bucură-te, cel ce ești rană de mult plâns demonilor;
     Bucură-te, lumină mai strălucitoare decât soarele;
     Bucură-te, povățuitorul și lumina orbilor;
     Bucură-te, luminătorul tuturor;
     Bucură-te, al vrăjmașilor puternic biruitor;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Cine te-a învățat a grăi așa, Sfinte Apostole Andrei? Cine ți-a luminat mintea ca să vezi limpede raza slavei celei neapropiate, care a strălucit lumina Adevărului în inimile noastre, fără numai Iisus Hristos Dumnezeu? Pentru aceasta cântăm Lui: Aliluia!

     Se înspăimântează tot cugetul de propovăduirea ta, pe care ai trâmbițat-o în tot pământul, tăinuitorule al lui Hristos și văzătorule al celor de sus, cel ce ești cinstit de Domnul între cei doisprezece apostoli; pentru aceasta cântăm ție:

     Bucură-te, rugătorule pentru noi către Domnul;
     Bucură-te, că prin sfintele tale rugăciuni Domnul ne trimite milele Sale bogate;
     Bucură-te, că prin ajutorul tău, tiranul satana se izgonește de la noi;
     Bucură-te, că gândurile cele rele și bolile le îndepărtezi de la noi;
     Bucură-te, mărgăritarul cel luminos al lui Hristos;
     Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți;
     Bucură-te, sănătatea trupească a oamenilor îmbolnăviți;
     Bucură-te, cârmaci preaminunat al celor ce înoată pe ape;
     Bucură-te, împreună călător cu cei ce călătoresc pe uscat;
     Bucură-te, ajutorul celor ce te cheamă când zboară în aer;
     Bucură-te, hrănitorul nostru al celor flămânzi de fapte bune;
     Bucură-te, cel ce ajuți rugăciunilor noastre spre mântuire;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Cu suflarea cea de sus a Duhului, Dumnezeu mai înainte aprinzându-te cu râvnă de credință, orator de Dumnezeu grăitor te-a arătat pe tine, mărite Apostole Andrei, cel ce cânți Mântuitorului nostru: Aliluia!

     Cel de lumină purtător și de veselie făcător, fericite Andrei, apostole al lui Hristos, dumnezeiască pomenirea ta rază de tămăduire strălucește nouă, celor ce cântăm ție unele ca acestea:

     Bucură-te, stea mai luminoasă decât soarele;
     Bucură-te, sfeșnic care strălucești cu raza de aur;
     Bucură-te, dătător de daruri al creștinilor drept-credincioși;
     Bucură-te, al călugărilor celor mâhniți ajutător în necazuri;
     Bucură-te, cel ce ești izgonitor înfricoșător al demonilor;
     Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos;
     Bucură-te, cămară preacinstită cu bun miros a lui Hristos;
     Bucură-te, podoaba cea preacinstită a apostolilor;
     Bucură-te, luminătorul cel preamărit al mucenicilor;
     Bucură-te, veselia cea de bucurie făcătoare a cuvioșilor;
     Bucură-te, lauda cea fericită a tuturor sfinților;
     Bucură-te, rugătorule, mijlocitorule şi folositorule al tuturor ortodocșilor;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Ca un ucenic preaales al Celui ce S-a pironit de bunăvoie pe Cruce, Stăpânului tău până la moarte urmând, bucuros te-ai suit la înălțimea crucii, mergere făcându-ți la ceruri, de trei ori fericite Apostole Andrei. Pentru aceasta cântăm cântarea cea îngerească lui Dumnezeu, zicând: Aliluia!

     Mulțumim ție, mărite Apostole Andrei, noi, neamurile cele de tine luminate și de pe pământ la ceruri de tine ridicate, că de la slujirea vrăjmașului depărtându-ne, ne-am făcut împreună locuitori cu sfinții îngeri și părtași ai slavei Domnului. Pentru aceasta aducem ție după vrednicie acestea:

     Bucură-te, Apostole Andrei, nume preascump şi dulce nouă, drept-credincioșilor;
     Bucură-te, izgonitorul tuturor eresurilor;
     Bucură-te, păzitorule cu dinadinsul al fecioriei;
     Bucură-te, floarea cea preafrumoasă și binemirositoare a raiului;
     Bucură-te, că rugăciunile tale sunt ca o scară, care ne urcă pe noi la ceruri;
     Bucură-te, arma cea nebiruită a binecredinciosului popor;
     Bucură-te, cel ce biruiești în război tabăra potrivnicilor;
     Bucură-te, cel ce ne dai nouă ploi potrivite;
     Bucură-te, cel ce ne izbăvești pe noi din tot felul de nevoi;
     Bucură-te, cel ce aperi sfânt lăcașul acesta de foc;
     Bucură-te, cel ce ne izbăvești pe noi de vicleșugul vrăjmașului;
     Bucură-te, cel ce la sfârșitul vieții noastre ne ajuți ca prin pocăință să ne mântuim;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     O, preaminunate Sfinte și mărite Apostole Andrei, cu plângere alergăm la sprijinul tău, ca să ne izbăvești pe noi cu rugăciunile tale de chinul cel de veci, prealăudate, și să ne învrednicești de bucuria raiului; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

     Sufletul meu cel tulburat de gânduri și de cuvinte rele curățește-l cu dumnezeiescul tău dar, care s-a sălășluit întru tine, propovăduitorul lui Hristos Andrei, ca, fiind curat, cântare vrednică să izvorască așa:

     Bucură-te, cel ce din pescar ai devenit apostol;
     Bucură-te, că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl;
     Bucură-te, că din ceata ucenicilor de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc;
     Bucură-te, că te-ai făcut cu multă credință ucenic al lui Hristos;
     Bucură-te, că și pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos;
     Bucură-te, că împreună cu toți apostolii ai urmat Domnului;
     Bucură-te, că ești dintre cei dintâi apostoli ai lui Hristos;
     Bucură-te, că ai păstrat dragoste încuviințată către Domnul;
     Bucură-te, că pentru dragostea Lui, prin multe țări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de viață;
     Bucură-te, că propovăduind la păgâni credința cea în Iisus Hristos, multe scârbe ai răbdat;
     Bucură-te, că ai fost bătut cu lemne și cu pietre;
     Bucură-te, că sălbaticii aceia te mușcau și cu dinții;
     Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

     Pe ucenicul cel întâi chemat și următorul Patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, să-l lăudăm credincioșii, că pe cel ce pe păgâni din înșelăciune i-a întors la botez. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te, Sfinte Andreie, Apostole!

Apoi se zice aceasta

     Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta față de la noi cei păcătoși, ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotință, în chip nenumărat le săvârșim. Noi suntem păcătoși și pătimași, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câștiga prin sârguința cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întărește cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui și să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin.

Și se face otpustul.